InformacjeREGULAMIN SKLEPU EXTREME SHOP


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy EXTREME SHOP funkcjonujący pod adresem www.exteremshop24.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego, odzieży sportowej, sprzętu turystycznego oraz sprzętu motoryzacyjnego. 

Właścicielem sklepu jest firma TLEN Tomasz Lenda z siedzibą w Legionowie (woj. mazowieckie). Nr REGON 146733560, NIP 536 178 56 63, NIP EU PL5361785663. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy w Legionowie. 

2. Sklep internetowy EXTREMESHOP prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.  

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru: 
EXTREMESHOP, ul. Targowa 77, 05 -120 Legionowo  

Konto bankowe Sprzedawcy:
ING Bank Śląski S.A.

28 1050 1012 1000 0091 4136 4878
SWIFT/BIC banku: INGBPLPW  

3. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej: info@extremeshop24.pl lub na numer telefonu: 504 171 519.  

3a. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy: reklamcje@extremeshop24.pl . bądź bezpośrednio pod numerem telefonu: 504 171 519, w przypadku napotkania trudności.


4. Wykorzystane w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca - TLEN Tomasz Lenda.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.extremeshop24.pl,

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,

Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,

Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Reklamacja - adres mailowy reklamacje@extremeshop24.pl, służąca do ewidencjonowania i zarządzania reklamacjami,

Regulamin - niniejszy regulamin

 

II. OFERTA


1. Produkty, przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jednakże stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, poprzez narzędzia dostępne na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna danego Towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu.  

2. Czas dostawy jest współzależny od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz dostępności towaru. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. UWAGA! Ceny podane w sklepie moga ulec zmianie, zwłaszcza przy produktach na zamówienie.

3. Sprzedawca stara się, aby opisy, dane techniczne i zdjęcia przedstawionych w Sklepie produktów, były jak najbardziej możliwie zgodnie z rzeczywistością. W sytuacji niewykluczonej zmiany ceny produktu bądź poniektórych parametrów technicznych przez producenta, pracownik obsługi zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałym fakcie, przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu lub komunikatora, i zapewnienia możliwości wycofania Zamówienia.  Wszystkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ


1. Zamówienia należy składać na jeden z przedstawionych sposobów: 
a) poprzez stronę internetową Sklepu
b) wysyłając e-mail na adres info@extremeshop24.
c) telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu
d) za pomocą komunikatora internetowego facebook: https://www.facebook.com/extremeshop24

e) poprzez platformę handlową Allegro.pl UWAGA W przypadku dokonania zakupu tego smaego produktu  w tym samym momę cie w serwisie Allegro.pl i Extremeshop24.pl ten pierwszeństwo kupna posiada klient Allegro.

2.1 Dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji (wysłanie zamówienia mailem) lub być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła), w sposób prawidłowy. Złożenie zamówienia równoznaczne jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a kolejne Zamówienia dokonywane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i  hasła. 

2.2. Składanie zamówienia poprzez skrzynkę mailową wiąże się z koniecznością postępowania zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3. 

3.Podczas składania Zamówienia niezbędne jest określenie: 

- imienia i nazwiska odbiorcy

- dokładnego adresu dostawy
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
- numeru telefonu kontaktowego
- adresu e-mail zamawiającego

- potwierdzenie akceptacji Regulaminu Sklepu

4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych w formularzu Zamówienia. 

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego posiadającym następujące wyposażenie:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
d) włączona obsługa języka JavaScript,
e) włączona obsługa plików Cookies
f) aktywne konto e-mail. 

6. Sprzedawca deklaruje, że w ramach świadczenia usług przedstawionych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu deklaruje tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 


7. Podczas składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych, w tym również możliwość dokonania zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych wyświetlanymi na stronie internetowej. 

8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze
- przelew bankowy
- przelew online Transferuj.pl


9. Po podaniu przez Klienta wszelkich niezbędnych danych wyświetlane zostaje podsumowanie Zamówienia zawierające:
- przedmiot zamówienia,
- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
- całkowity koszt dostawy
- wybraną formę płatności
- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia
- dane kontaktowe zamawiającego
- dane adresowe odbiorcy Towaru 

10. Po kliknięciu na przycisk „potwierdzam zamówienie” Klient dostaje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia . 

11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień składanych  z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po nieudanej próbie potwierdzenia Zamówienia. 

13. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie. Potwierdzenie zamówienia nie występuje w przypadku gdy Klient dokonuje Zamówienia równocześnie z opłaceniem zamawianego Towaru. 

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia oraz dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu fiskalnego), z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 16 niniejszego regulaminu. 

16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.


17. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po wcześniejszym zamieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.  

18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedoręczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący zobligowany do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.  

19. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.  

 IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW


1. Odstąpienie od umowy 

1.1.  Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru. Możliwe jest to tylko wówczas, kiedy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

 EXTREMESHOP

ul. Targowa 77

05 -120 Legionowo 


1.2. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie nienaruszonym wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. 

1.3  Firma TLEN Tomasz Lenda  ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta
b) w przypadku, gdy Klient w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci Zamówienia

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją  

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 

2.2. Reklamacje towarów należy zgłaszać mailowo na adres info@extremeshop24.pl w temacie wpisując hasło: reklamacja oraz numer zamówienia.  

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy  

3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.  

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji.

3.3. Ponowna wysyłka następuje w czasie nie dłuższym niż czas realizacji Zamówienia podany na stronie z produktem, na który dokonywana jest wymiana. 

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie  

4.1 Przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą doręczenia przesyłki do odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, iż należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych w obecności kuriera.  

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu lub braku towaru w przesyłce, zaleca się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela) Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych kroków odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.  

5. Uwagi końcowe 

5.1. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane. 

5.2. W przypadku odstąpienia, zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient ma obowiązek zwrócić także dany gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.  

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES


1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.  

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.  

 3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.  


4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. 
 
6. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa. 

7. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale. 

Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe. 

8. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.  

9. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.  

10. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.  

11. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.  

12. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.  

 13. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.  


14. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: konsultant@skleppresto.pl.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).  

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania. 

4. Korzystanie z serwisu www.extremeshop24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.  

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na stronie Sklepu w zakładce Informacje lub wpisując bezpośrednio adres „http://www.extremeshop24.pl/content/12-informacje”.  

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.


Przeglądaj wersję mobilną strony